Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd MERKURY MARKET S.A. w związku z art. 16 ustawy z 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki w Krośnie przy ul. Czajkowskiego 51, w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji może nastąpić od poniedziałku do piątku, w godzinach od 900 do 1400. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem.